ಸಹಾಯಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್

ಎಸ್‌ಡಿ 7 ಎನ್ ಅಸ್ಸಾಸ್ಟರ್ ಬುಲ್ಡೋಜರ್